-این سمینار صرفا جهت آشنایی شما با سرفصل های ما میباشد
-شرکت در این سمینار رایگان بوده و برگزار کننده آن تیم رسانه دیجیاتک است
-1 روز قبل از برگزاری سمینار به شما اعلام خواهد شد
-مدرس این سمینار احمد اسماعیلی است